preskoči na sadržaj

Osnovna škola Bratoljuba Klaića, Bizovac

Login
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Anketa
Dnevno provedem za računalom :

Korisni linkovi
 

Flag Counter

 

 

 

 

   
 
       
        
 
       
 
 

 

  

   

   

   

   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 3. 11. 2010.

Ukupno: 221293
Ovaj mjesec: 490
Natječaji
Odluka o imenovanju ravnatelja škole
Velimir Kunzinam / datum: 30. 3. 2022. 17:45

Odluka o imenovanju ravnatelja škole


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice škole.
Velimir Kunzinam / datum: 22. 12. 2021. 13:01

KLASA: 112-02/21-01/3

URBROJ: 2185-09/01-21-1 od 22. XII. 2021.

 

Na temelju članka 126. stavaka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 59. Statuta Osnovne škole Bratoljuba Klaića, Školski odbor Osnovne škole Bratoljuba Klaića raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice škole.

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:

1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i protiv koje nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

3. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1., ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz točke 1. ili koja nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (NN br. 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

4. Kandidat za ravnatelja obvezan je dostaviti program rada za mandatno razdoblje.

5. U postupku imenovanja ravnatelja vršit će se vrednovanje dodatnih kompetencija sukladno odredbama članka 61. Statuta Škole, i to:

1. poznavanje stranog jezika

2. osnovne digitalne vještine i

3. iskustvo rada na EU projektima.

Kandidati nisu obvezni imati dodatne kompetencije, ali u tom slučaju ne ostvaruju dodatne bodove.

6. Ravnatelj/ica škole imenuje se na pet godina.

7. Uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika:

a) dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta, i to:

– diploma odnosno dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

– uvjerenje nadležnog suda, da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od osam dana od dana objavljivanja natječaja)

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

– dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju na temelju članka 126. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanju ili ugovori o radu ili potvrde školske ustanove)

b) program rada za mandatno razdoblje iz točke 4. koji obvezno mora sadržavati:

– ciljeve, aktivnosti, budžet, vremenski plan, projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u sljedećem mandatnom razdoblju

c) dokaze o ispunjavanju dodatnih kompetencija iz točke 5., ako ih kandidati imaju, a dokazuju se na sljedeći način:

– poznavanje stranog jezika dokazuje se: stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, preslikom indeksa ili potvrdom fakulteta o završenom kolegiju stranog jezika, dopunskom ispravom uz diplomu, diplomom, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom o završenom studiju stranog jezika, potvrdom ili ispravom škole stranog jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku odnosno o izvršenom testiranju znanja stranog jezika

– znanje osnovnih digitalnih vještina dokazuje se: uvjerenjem, certifikatom, potvrdom, svjedodžbom, diplomom ili drugom ispravom

– iskustvo rada na projektima dokazuje se prilaganjem: potvrde ili druge isprave o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata.

d) Uz navedene dokumente kandidati su obvezni dostaviti životopis.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08 i 69/17).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), dužni su prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici:

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju - ZOHBDR

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarenje prava prednosti:

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju - Zakon o civilnim

stradalnicima iz DR

Navedeni dokazi moraju biti u izvorniku ili presliku ovjerenom kod javnog bilježnika.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: Osnovna škola Bratoljuba Klaića, Ul. Dr. Franje Tuđmana 1, 31222 Bizovac, s naznakom: »Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole – ne otvarati«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Bratoljuba Klaića da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju i čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za imenovanje ravnatelja škole.

Predsjednik Školskog odbora:

Marko Teskera, prof.

Natječaj za imenovanje ravnatelja


[OPŠIRNIJE]Vrednovanje kandidata na temelju priložene dokumentacije
Velimir Kunzinam / datum: 21. 10. 2019. 12:41

(1) Povjerenstvo kandidatima na temelju priložene dokumentacije 
utvrđuje bodove po elementima kako slijedi:
- radno iskustvo u struci stečeno u ustanovama odgoja i obrazovanja - 
1 bod po godini,
- radno iskustvo u struci stečeno izvan  sustava odgoja i obrazovanja 
- 0,5 bodova po godini,
- stručni ispit – 1 bod,
- licenca – 1 bod,
- informatička osposobljenost – 1 bod
-  zvanje  mentora – 1 bod,
-  zvanje savjetnika  – 2 boda,
- poslijediplomski specijalistički studij iz područja odgoja i 
obrazovanja  – 2 boda,
- magisterij znanosti – 3 boda,
- doktorat znanosti – 5 bodova,
- mentorstvo učeniku koji je na županijskoj razini natjecanja osvojio 
1. mjesto - 3 boda,
- mentorstvo učeniku koji je na županijskoj razini natjecanja osvojio 
2. mjesto - 2 boda,
- mentorstvo učeniku koji je na županijskoj razini natjecanja osvojio 
3. mjesto – 1 bod,
- mentorstvo učeniku koji je na državnoj razini natjecanja osvojio 1. 
mjesto - 5 bodova,
- mentorstvo učeniku koji je na državnoj razini natjecanja osvojio 2. 
mjesto - 4 boda,
- mentorstvo učeniku koji je na državnoj  razini natjecanja osvojio 3. 
mjesto - 3 boda,
- zapaženi uspjeh tijekom studiranja (dekanova i/ili rektorova 
nagrada) – 1 bod po nagradi
- stečene kompetencije ili završena stručna osposobljavanja koja su po 
procjeni Povjerenstva u funkciji odgoja i obrazovanja i primjenjiva na 
radnom mjestu - 1 bod (npr. poznavanje znakovnog jezika, 
osposobljenost za pružanje prve pomoći, i sl.),
- aktivno sudjelovanje u radu udruga koje promiču kulturnu djelatnost, 
a što je po procjeni Povjerenstva u funkciji radnog mjesta - 1 bod 
(npr. folklor, zbor,  literarne, dramske i sl. aktivnosti),
- volontiranje u nevladinim humanitarnim udrugama koje se bave 
zaštitom i promicanjem prava  djeteta - 1 bod.
(2) Ukoliko se zasnivanje radnog odnosa  obavlja između kandidata 
kojima Ured  predlaže zasnivanje radnog odnosa u Školi, osim elemenata 
iz stavka 1. ovog članka dodatno se vrednuje;
- prvo mjesto  na  listi koju vodi Ured  - 5 bodova,
- drugo mjesto na listi na listi koju vodi Ured   - 3 boda,
- treće mjesto na listi koju vodi  Ured  - 1 bod.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju